Algemene Vergadering Nieuwe Regio (09-05-2018)
 
Algemene Vergadering Regio Noord-West op maandag 14 Mei om 19:30 uur in de voetbalkantine van KFC Helson.

 


goed gekeurde punten Nationale studie commissie 15-01-2018 (03-02-2018)
 
Verslag NRC 15.01.2018 – Dagorde 12.02.2018

I.    GOEDGEKEURDE PUNTEN

17.02. Art. B1102- Nazicht van de aan de Bond betekende contracten van betaalde sportbeoefenaar
Er komt een  nazicht van de binnen gestuurde contracten door het Licentiedepartement, en er is een verhaalmogelijkheid bij de Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal

17.09. Art. P1428/ V1428- Onbespeelbaar terrein wegens slechte weersomstandigheden
Wanneer een wedstrijd wegens onbespeelbaarheid van het speelveld stopgezet wordt, dient de bevoegde instantie te beslissen of de wedstrijd dient herspeeld te worden, of dat de uitslag behouden blijft.

    17-13- Art. F303-  Benaming
Gelijkschakeling met voetbal: wijziging benaming in te dienen voor 1 juni
    
    17-14- Art. B1621-  Audiovisuele uitzending
Ten voordele van de amateurclubs die zich eventueel kwalificeren voor de 1/16de en 1/8ste finales van de Beker van België, is bij een audiovisuele uitzending van een wedstrijd een minimale verlichtingssterkte van 300 lux (in plaats van 800 lux) voldoende
    
    17-15- Art. F1532-  Toekenning vrijkomende plaatsen
Vrijkomende plaatsen niet worden ingevuld zolang de Elite afdeling niet terug is gekeerd naar 12 clubs.
    
    17-17- Art. P1548- Elite jeugdkampioenschappen
Er werd door de Algemene vergadering van de Pro League beslist om de reeksen U17-U19 te vervangen door de reeks U18, dus één reeks minder.
    
    17-18- Art. B345- Desaffectatieperiode
Weglaten van een overbodige tekst (desaffectatie in oktober)
    
    17-19- Art. P272- Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal
Toevoegen dat deze Commissie ook de beroepen behandelt tegen de beslissingen van het BA Profvoetbal
    
17-22-  Tussenpersonen
Momenteel moeten de Tussenpersonen een jaarlijkse administratieve vergoeding betalen gelijk aan 500,00 EUR. Omdat er per seizoen gewerkt wordt, is het echter beter om te spreken van een administratieve bijdrage “per seizoen” (lopende van 01.07 tot 30.06).

    17-23- Art. V1571- Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen
Ook een ploeg van de Women’s Football Academy, afgekort WFA (onder stamnummer 5000 van Voetbal Vlaanderen) zal in overtal worden ingedeeld in een reeks, en dit met respect van de bepalingen van Art. B1009).

    

(17-25)- Art. B1229-  Uitrusting van de spelers
Vooral: zichtbare onderkleding moet de kleur hebben van de mouw, of van het onderste stuk van de mouw

(17-26)- Art. B1516- Wijzigingen aan de kalender
Termijn voor aanvraag wijziging aan kalender wordt teruggebracht naar 4 werkdagen als er een aanduiding van een scheidsrechter is.
Indien het een wedstrijd met een clubscheidsrechter is: 2 dagen

(17-27)- Aanvullingen regels voetbalspel-  Scheidsrechters: verbodsbepalingen
Een scheidsrechter die niet vrij is voor zijn eigen bureau, kan geen wedstrijden leiden waarvoor ze niet zijn aangeduid, zelfs niet bij afwezigheid van de officiële scheidsrechter

(17-29)- Art. B327- Samenwerkingsverband voor jeugdploegen
De datum voor indiening gaat van 15 mei naar 15 juni.
Reeds dit seizoen van toepassing

(17-32)- Art. B1538-  Laatste wedstrijden van een periode
Betere omschrijving van het feit dat de laatste wedstrijd van een periode, behoudens andere beslissing van de organiserende instantie, gelijktijdig moet gespeeld worden

17-38- Art. B1009- De leeftijd van de spelers
Foutje in FR tekst

17.40. Art. B528- Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar in gemeen overleg wordt ontbonden
Aanpassingen tekst NL

17.41. Tijdelijke bepalingen 2017-2018

Voor ons belangrijk:
-    Lichtsterkte 2de klasse amateurs gaat van 100 naar 200 lux
-    Lichtsterkte 3de klasse amateurs gaat van 100 naar 130 lux
-    Beker van België: Limburg dient 17 i.p.v. 18 clubs te leveren
-    Hoofdtrainer eerste ploeg in 1ste en 2de provinciale dient UEFA-B diploma te hebben
-    Geen nationale jeugdkampioenschappen meer van 1ste klasse amateurs
-    
17.42. Art. B32- Verplaatsingskosten
Wordt 2,90 EUR/blok

17.43. Art. V453- Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen te bekomen: keeperstrainer

Er wordt gepreciseerd dat:
46. De keepertrainer geeft minstens 1 training per week aan de verschillende leeftijdsgroepen en begeleidt deze keepers minimaal 1 keer per maand tijdens de wedstrijden met vermelding op de wedstrijdbladen.

17.44. Art. B345- De inviduele bondsbijdragen

Na de fusie van 4 voetbalfederaties (VFV, KBLVB, KVV en VMF) tot Voetbal Vlaanderen:

-    De leeftijdscategorieën werden behouden (dus geen invloed op ACFF en profvoetbal)
-    Er een (lichte) kostenvermindering wordt doorgevoerd voor het competitieve futsal, om wat “zuurstof” te geven aan deze discipline, en om de kosten bij één van de toetredende federaties niet te sterk te verhogen (5,50 EUR ipv 5,80 EUR van 10 tot 16 jaar, en 7,00 EUR ipv 8,20 EUR voor 16 tot 35 jaar)

Voor wat betreft de aanvullende bijdrage voor de verzekering werden, in afspraak met de verzekeraar, de waarborgen gelijk getrokken, zonder dat dit een invloed heeft op de te betalen premies.
De kosten voor het competitieve futsal blijven behouden, maar er komt voorlopig een lager tarief  voor het recreatieve futsal (wordt 5,00 EUR ipv 10,50 EUR)
Om deze discipline te promoten, zou dit tarief ook voorlopig toegepast worden indien in de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant een competitie Futsal zou opgestart worden. Dit “voorlopige” tarief zal behouden blijven totdat we voldoende resultaten op verzekeringsvlak hierover zullen hebben (verzekeraar meldde ons reeds dat dit tarief eigenlijk te laag is).

17.45. Art. A105: toetreding Duitstalige clubs

17.46. Art. B1236: Bijzonderheden voor de wedstrijdvormen 8/8 en 5/5
-    Bij inworp: op 3 m. te moeten staan ipv 2 m.
-    Bij doelschop: op 8 m (buiten fictief strafschopgebied te moeten staan) ipv op 2 m.

17.47. Art. B126: Datum Nationale Algemene Vergadering KBVB
Vervroegd naar vrijdag 15 juni, om 18.00 uur

17.48. Art. P421: procedure licenties voor het BAS
Sommige documenten zijn naar licentiedepartement te sturen, en niet naar het BAS

 


beste wensen (24-12-2017)
 
Het bestuur  wenst iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!!
Veel voetbal plezier in 2018
 


Nationale studiecommissie Maart 2017 (28-03-2017)
 
Verslag NSC 13 maart 2017- Dagorde NSC 10 april 2017

I.    GOEDGEKEURDE PUNTEN

16.48. Art. 802- Het kader (van de scheidsrechters)
Bij nadere beschouwing, blijkt het dat een eventuele mogelijkheid tot afwijking best zou ondergebracht worden in Art. 802.
Deze afwijking kan er enkel zijn voor die clubs die nu al in een andere vleugel spelen.
7. De scheidsrechters, vermeld onder 1b) tot en met 1g),  vallen onder de jurisdictie van het Regionaal Bureau Arbitrage of van het Bureau Arbitrage ACFF/VFV, naargelang het lidmaatschap van hun club van toewijzing (Art. B105). In afwijking hiervan en bij wijze van overgang kunnen de scheidsrechters die reeds zijn toegewezen aan een club die tot een andere vleugel behoort (of aan een club die gekozen heeft voor de aansluiting bij deze vleugel ACFF/VFV) en die uitkomt in het kampioenschap van de andere vleugel overeenkomstig de reglementaire bepalingen beheerd worden door het Bureau Arbitrage van de andere vleugel dan deze van hun club van toewijzing.

16.59. Art. 313- De gerechtigde correspondent- Andere gemandateerde personen
Wanneer de gerechtigde correspondent tegelijk voorzitter is, of wanneer er geen voorzitter is, dienen meldingen ivm de gerechtigde coorespondent te gebeuren met een schrijven dat ondertekend is door de absolute meerderheid van de verantwoordelijke bestuursleden.

16.61. Art. 1703- Ontvankelijkheid - Vormvereisten
De Nederlandse versie wordt gelijkgeschakeld met de Franse (belang HEBBEN)

16.62. Art. 1401 en aanverwanten: Play-offs, finalewedstrijden profvoetbal
Verduidelijking voor het profvoetbal wat play-offs en finalewedstrijden 1B zijn

16.63. Art. 256- Provinciale Comités
De bedoeling van de hervorming van de provinciale comités is dat “keuring van de terreinen” gedaan wordt door de leden van het organisatiecomité, die zich mogen laten “vergezellen” (en niet BIJSTAAN) door andere leden van het Provinciaal Comité. Zo werd dit trouwens steeds gecommuniceerd.

16.65. Art. 331- Rekrutering van scheidsrechters
De scheidsrechters worden op het actief van de club behouden voor een langere termijn dan vandaag in het reglement is voorzien: de datum van opname op het actief van de nieuwe club, vandaag “op het einde van het daaropvolgende seizoen” wordt gebracht naar “op het einde van het derde daaropvolgende seizoen”.

16.67. Art. 1808- Annuleren van gele kaarten in de Beker van België Vrouwen
Gele kaarten opgelopen voorafgaand aan de 1/8ste finales worden geannuleerd

16.68. Art. 1583- Aantal dalers uit 2de nationale dames ingevolge de opdeling van de sportieve provincie Brabant
Wegens de opdeling van de sportieve provincie Brabant worden er vanaf het seizoen 2017-2018 tien provinciale kampioenschappen georganiseerd en zullen er bijgevolg op het einde van het seizoen tien mogelijke stijgers zijn naar 2de nationale vrouwenafdeling.

16.69. Art. 31- Indexering
Bepaalde bedragen in het reglement worden jaarlijks op 01.01 geïndexeerd en zijn betaalbaar vanaf 01.07 daaropvolgend: zie artikel 31.
Op 1.1.2017 (index december 2016) bedroeg de gezondheidsindex 125,66 tegen 123,46 in december  2015. De referentie op 1.1.2008 was 107,44.

De bedragen op 1.1.2008 worden vermenigvuldigd met 125,66 : 107,44 = 1,1696 en afgerond zoals voorzien in artikel 31.


16.70. Tijdelijke bepalingen
Een aantal artikels in het reglement zijn geldig tot einde seizoen 2016-2017, en worden aangepast of verdergezet:

Het gaat om:
A.    Parket: artikel 243
B.    Dag van de schorsing bij cumul van gele kaarten of disciplinaire schorsing:
C.    Bepalingen die vanaf het seizoen 2014-2015 vervielen tot een nader te bepalen datum
Het betreft hier de afschaffing van de bondstaks voor de provinciale clubs, en de halvering van bepaalde bijdragen in het kader van transfers, heraansluitingen …..

16.71. Art. 1908- Schorsingen voor agressie en/of aanranding op een scheidsrechter
Daar in de meeste provincies er bijna elke week wel een zitting is van de bevoegde instantie, stelt het Uitvoerend Comité voor om deze gevallen rechtstreeks voor te leggen aan de bevoegde instantie.
Indien de termijn tussen het (vermeend) plegen van de feiten en een nuttige zitting van de bevoegde instantie te lang is, kan de huidige procedure gehandhaafd blijven, maar met tussenkomst van het Parket voor die instanties waar de tussenkomst van het Parket is voorzien.

16.72. Veiligheid – Burgerrechtelijke uitsluiting van toeschouwers

 


Nationale studiecommissie februari 2017 (28-02-2017)
 
Verslag NSC 12 december 2016- Dagorde NSC 13 februari 2017

I.    GOEDGEKEURDE PUNTEN

16.29- Opdeling sportieve provincie Brabant
Daar Art. 264.14 nu wordt behandeld in punt 16.48, is dit voorstel nu definitief goedgekeurd

16.38. Art.527- Heraansluiting van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar verstrijkt op het einde van het seizoen
Een speler wiens contract op een “normale” manier wordt beëindigd omdat de looptijd van het contract is verstreken, wordt van rechtswege ontslagen uit de KBVB en kan zich vanaf 1 juli terug aansluiten bij een Belgische of buitenlandse club.
Dit kan nu zonder beperkingen, indien de heraansluiting gebeurt tegen uiterlijk 15 maart.

16.21. Art. 272- De geschillencommissies:
Aanpassing in samenhangende artikels van de nieuwe indeling.

16.45. Art. 1422- Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
De clubs van het profvoetbal zijn verplicht om op het wedstrijdblad van de officiële competities minstens zes spelers in te schrijven die zijn opgeleid ( “toegewezen aan” door een Belgische club (Art. 1422.11)

Het Uitvoerend Comité interpreteer dat hij niet "moet toegewezen zijn geweest aan " maar "gekwalificeerd geweest zijn voor " een club uit België.

16.46. Art. 241- 242- 275- Arbitrage
Dit voorstel beoogt om:
-    de organisatie in lijn te brengen met UEFA- en FIFA-voorschriften i.v.m. betrokkenheid Uitvoerend Comité (oprichting van een strategische commissie voor de arbitrage - Art.241);
-    een duidelijke scheiding te maken tussen arbitrage profvoetbal en amateurvoetbal (Bureau Arbitrage Profvoetbal, Art.275 en Bureau Arbitrage ACFF/VFV, Art.264);
-    een overlegorgaan te voorzien tussen profvoetbal en amateurvoetbal (Bureau Arbitrage KBVB, Art. 242);
-    de samenstelling van het Bureau Arbitrage Profvoetbal aan te passen aan de gewenste nieuwe organisatie, waarbij de “technische adviseurs” deel uitmaken van het Bureau, maar de ondersteunende diensten (opleiders en experten) niet;
-    de bevoegdheid om klachten betreffende spelleiding in de Beker van België Heren vanaf de 1/16de finales toe te vertrouwen aan het Bureau Arbitrage Profvoetbal.

Iedereen akkoord, maar ACFF wil Art. 264 herzien daar er daar wordt gestipuleerd dat de scheidsrechters van hogere afdelingen futsal onder de jurisdictie vallen van Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen

16.47- Procedure inzake licenties
Bedoeling is om te vermijden dat (zoals men in het verleden kon vaststellen…) een club naar de zitting komt met bewijzen van lopende betalingen waarvan men het effectieve karakter niet deftig kan controleren.
Omwille van de samenhang:
-    zijn de verplichtingen waarvan de naleving moet gestaafd worden deze die opeisbaar zijn tot op de dag die de zitting VOORAFGAAT
-    zijn de nieuwe bepalingen ook van toepassing op de licentie die voor de clubs van 1ste klasse amateurs wordt geëist.

De nieuwe regels moeten onmiddellijk gelden voor de dossiers die tegen 15.02 moeten ingediend worden.
16.50. Art. 1922- Organisatieprincipes Beker van België
Volgend seizoen 2017-2018 dienen de deelnemers aangeduid voor de Beker 2018-2019, en de manier waarop dient dus opgenomen te worden in de provinciale modaliteiten 2017-2018 die in juni 2017 in de provinciale algemene vergaderingen worden goedgekeurd.

De wijziging is nu dat er volgend seizoen 10 provincies zullen zijn (sportieve provincie Brabant opgedeeld in Brabant ACFF en Brabant VFV) en dat de 160 deelnemers dus door 10 in plaats van door 9 provincies zullen geleverd worden.

Rekening houdende met de huidige aantallen, maar met een oog op de “grootte” van de provincies, wordt nu de volgende verdeling gehanteerd:

De VFV-provincies  (91 clubs = 57%)
20: Antwerpen en Oost-Vlaanderen
17: Limburg, West-Vlaanderen en Brabant VFV

De ACFF-provincies (69 clubs = 43 %)
16: Henegouwen en Luik
13: Brabant ACFF
12: Luxemburg en Namen

16.51. Aanpassing “VFV” naar “Voetbal Vlaanderen”
Tot 1.7.2017, daar waar er Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) staat, moet gelezen worden “Voetbal Vlaanderen” (VV).

16.52. Art. 277- Reviewcommissie
Indien een speler reeds een gele kaart heeft ontvangen (of een rode kaart na een tweede gele kaart), is er éénparigheid vereist van de leden van de Reviewcommissie.

16.53. Art. 1526- Forfait van een interprovinciale ACFF- jeugdploeg
Algemeen forfait na 3 x forfait in de loop van het seizoen

16.54. Art. 327bis- Samenwerkingsverband tussen gelabelliseerde ACFF-jeugdploegen
De clubs de mogelijkheid bieden een samenwerkingsverband af te sluiten om de kwaliteit van de jeugdopleiding te verhogen, met uitgebreidere sportieve rechten en plichten ten opzichte van de huidige regeling. Er wordt ook een oplossing aangereikt om de jeugdscholen te redden in het kader van de verdwijning van het stamnummer.
We benadrukken dat de andere (klassieke) samenwerkingsverbanden van toepassing blijven via artikel 327.

16.55. Art. 1572- Jeugd- en reservekampioenschappen van ACFF
Er wordt nog steeds gespeeld met stijgen en daling. Aanpassing van deze modaliteiten

16.56. Art. 459- Jeugdlabels ACFF
Aanpassing modaliteiten, en inpassen van de IRIS-competitie

16.57. Art. 921- Transfer van een speler komende uit het buitenland
Een speler wiens contract afliep 30.06.2016 was op 01.07.2016 een vrije speler (Art. 527.1).
Indien hij in België bij een club van 2de klasse amateur aansloot vóór 15 maart, was hij speelgerechtigd voor de eerste ploeg (Art. 527.2).

Speler verkiest echter om in het buitenland te gaan voetballen. Toen hij daar aansloot, zal de buitenlandse bond aan de KBVB gevraagd hebben of de speler vrij was. Dat gebeurt door aflevering van het ICT- certificaat dat in dit geval niet gelijkgesteld kan worden met een transfer, daar de speler vrij was maar enkel een melding aan de buitenlandse bond dat dit inderdaad zo was.

De beperking in Art. 921.45 slaat niet op een “vrije” speler die “aansloot” in het buitenland, en datzelfde seizoen via een transfer terugkeert. Hij is immers niet “vertrokken” naar het buitenland via een transfer, maar heeft zich daar als vrije speler aangesloten. Er staat niet “aansluiting” in het buitenland, maar “vertrek” naar het buitenland.
Dit vereist een verduidelijking aan Art. 921.245, dat het enkel slaat op nog aangesloten spelers.

16.58. Art. 1531- Eindrangschikking
Voor iedereen hetzelfde doen:

De ploeg die over het totaal van de wedstrijden van haar afdeling, of in voorkomend geval van haar reeks, de meeste punten behaalt, wordt eerste gerangschikt.

Wanneer meerdere ploegen evenveel punten bekomen, worden deze gerangschikt volgens:

-    het grootste aantal overwinningen;
-    het beste doelpuntensaldo;
-    het grootste aantal gemaakte doelpunten;
-    het grootste aantal overwinningen op verplaatsing;
-    het beste doelsaldo op verplaatsing;
-    het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing;
-    de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks.

Modernisering bondsreglement
Voorbeelden worden getoond

 


Nationale Studie commissie september 2016 (02-11-2016)
 

Verslag NSC 12 september 2016- Dagorde NSC 14 november 2016

 

I.                    GOEDGEKEURDE PUNTEN

 

Benoeming voorzitter en ondervoorzitters NSC

De Heer Ph. GODIN blijft voorzitter van de NSC (mandaat 4 jaar), terwijl de Heren P. François, J. Vanspauwen en T. Dionisio door hun entiteit aangeduid worden als ondervoorzitters

 

16.01. Art. 1566- Eerste provinciale

De VFV provincies duiden 2 vertegenwoordigers aan voor de interprovinciale eindronde VFV.

De ACFF provincies echter maar één.

Dit artikel moest dus gepreciseerd worden voor wat betreft de sportieve provincie Brabant, om problemen zoals eind vorig seizoen te vermijden

 

16.02. Art. 1502- Gemeenschappelijke kosten

Het spelen op gemeenschappelijke kosten heeft tot doel om een egalisering te bekomen van de verplaatsingskosten die gemaakt worden in éénzelfde afdeling van een éénzelfde kampioenschap.

Sinds dat de wedstrijden in de regionale afdelingen (2de en 3de klasse amateurs VFV/ACFF) nu ingericht worden door de beide vleugels, is het logisch dat de gemeenschappelijke kosten dan per vleugel beschouwd worden.

 

16.04. Art. 1412- Officials

1.In de gewijzigde spelregels die onlangs van kracht zijn geworden, worden de coach en andere officials die op het wedstrijdblad staan vermeld (uitgezonderd de spelers en wisselspelers) beschouwd als ploegofficials. Eenieder die niet staat opgegeven op het wedstrijdblad als speler, wisselspeler of ploegofficial is een vreemde persoon.

 

Dit onderscheid is belangrijk geworden voor wat betreft de bestraffing wanneer zulke persoon ongevraagd het terrein betreedt.

Indien het spel wordt gestopt en de onderbreking is te wijten aan:

 

-          Een ploegofficial, wisselspeler, gewisselde of uitgesloten speler, dan wordt het spel hervat met een rechtstreekse vrije schop of strafschop

-          Een vreemde persoon, dan wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.

 

2.In het bondsreglement worden ook de functies benoemd die als “officiële” functies worden beschouwd (terreinafgevaardigde, afgevaardigde bezoekende club en terreincommissarissen)

Deze opsomming is belangrijk in geval van sancties tegen aangeslotenen: (Art. 1412.2) een geschorste aangeslotene mag geen officiële functie op het terrein vervullen.

 

3.Daarom is het belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen “officials” en “officiële functies”

 

16.05. Art. 1563- Interprovinciale eindronde ACFF

Bij het drukken van het reglement 2016-2017 stellen we vast dat een voorbereidende tekst is blijven staan, in plaats van de tekst die door de ACFF werd weerhouden voor het seizoen 2015-2016, en die van toepassing zou moeten blijven voor de volgende seizoenen.

 

16.06. Art. 1606- Organisatieprincipes Beker van België

In de competitie van 3de klasse amateurs ACFF (Art. 1562), in het seizoen 2016-2017 met 28 clubs, gelden er overgangsmaatregelen om in het seizoen 2017-2018 naar 32 clubs te gaan.

 

Art. 1606 stelt ook: voor wat betreft de aanhorigheid tot een bepaalde hogere afdeling wordt bedoeld de afdelingen zoals die zich voordoen in het seizoen dat de beker wordt gespeeld.

Dit betekent dat er in het seizoen 2017-2018  64 clubs van 3de klasse amateurs (VFV en ACFF) zullen deelnemen aan de beker, in plaats van 60 clubs dit seizoen. Art. 1606 dient dus aangepast!

 

16.07. Art. 606- De opleiding van de trainers

Enkel een vormelijke aanpassing

 

16.08. Art.1411- Wedstrijdbladen

Kort samengevat, kan gezegd worden dat :

-          Het digitale wedstrijdblad dient gebruikt te worden voor alle officiële wedstrijden;

-          Het gele wedstrijdblad wordt vervangen door Wedstrijdblad voor vriendschappelijke wedstrijd, dat gedownload kan worden van de website van de KBVB

-          Een tornooiblad (aanwezigheidslijst) wordt ingevoerd voor de tornooien, waaraan geen eerste ploegen deelnemen en moet eveneens gedownload worden van de website van de KBVB;

-          De andere vroeger bestaande wedstrijdbladen mogen worden gebruikt zolang de voorraad strekt.

 

Het verzenden en/of bewaren van de originelen en eventuele kopies is verschillend voor de clubs van de  VFV en deze van ACFF en staat beschreven in de in het artikel vermelde tabellen. Hoewel niet beschreven in het bondsreglement, is het evident dat de clubs die deelnemen aan de gemengde competities de richtlijnen van de secretaris van het bevoegde secretariaat moeten volgen.

 

16.09. Art. 1778- Vaststelling van de behandeling voor de Geschillencommissie van het profvoetbal

De wedstrijden van éénzelfde speeldag van het kampioenschap hebben plaats op verschillende dagen, zoals de vrijdag, zaterdag en zondag.

Maar soms worden er ook wedstrijden gespeeld op maandag, en zelfs op woensdag.

Bij een strikte toepassing van het reglement zouden de uitgesloten spelers gedurende deze speeldag niet allen gelijktijdig dienen te verschijnen voor de Geschillencommissie van het profvoetbal.

 

Voorbeeld: de speler die op vrijdag, zaterdag of zondag wordt uitgesloten dient te verschijnen op dinsdag. De speler die uitgesloten wordt op maandag, moet slechts op vrijdag te verschijnen.

 

Er wordt voorgesteld om al de behandelingen van éénzelfde speeldag te “groeperen” op dinsdag of vrijdag na de eerste werkdag volgend op de laatste wedstrijd van deze speeldag.

 

16.10. Art. 1522- Wedstrijd met gesloten deuren

De sanctie “wedstrijd met gesloten deuren” wordt niet dikwijls uitgesproken en daarom, gezien de constante evolutie van het voetbal, dient de lijst van de personen die de wedstrijd mogen bijwonen aangepast te worden.

 

16.11. Art. 277- Reviewcommissie

Vermits Proximus garandeert dat alle wedstrijden van de afdeling 1B (Proximus League) zullen worden uitgezonden, wenst de Pro League, zoals ook voor de wedstrijden van de Beker van België (Crocky Cup) vanaf de halve finales, dat het toepassingsgebied van de Reviewcommissie wordt uitgebreid tot deze wedstrijden.

 

Zij stellen tevens voor dat de speler en de club die worden opgeroepen voor de disciplinaire instantie als gevolg van een beslissing van de Reviewcommissie, bij de oproeping zouden worden ingelicht van het standpunt/vordering van het Bondsparket, daar anders de voorbereiding van de verdediging zou worden aangetast.

 

16.12. Art. 269- Pool van specialisten

Om te verhinderen dat zittingen dienen uitgesteld te worden in geval van afwezigheid of onbeschikbaarheid van leden, is het gewenst dat het toepassingsgebied van de pool van specialisten wordt uitgebreid tot het profvoetbal.

Daarenboven, indien een lid die benoemd is voor een bepaalde specialiteit tevens een expert is in een andere specialiteit (bijvoorbeeld een specialist futsal die tevens jurist is), zou hij moeten kunnen ingezet worden in beide specialiteiten.

 

16.13. Art. 256- Provinciale Comités

Nu staat in het reglement dat incidenten…tussen ploegen uit verschillende provinciale afdelingen VFV of ACFF behandelt worden door het Sportcomité VFV of ACFF.

Maar er staat ook dat het behandeld wordt door het PC van de provincie waarin de wedstrijd gespeeld werd.

Aanpassen naar Sportcomité

 

16.14. Termen “spelen”, “deelnemen”, “opstellen”

Alhoewel deze interpretatie geen wijziging van het reglement inhoudt, lijkt het nuttig om volgende begrippen, die veelvuldig gebruikt worden bij de kwalificatie van spelers, en de mutaties van spelers en aangeslotenen, nader te preciseren:

 

-          “Ingeschreven zijn op het wedstrijdblad”: hieromtrent kan geen verwarring zijn. Het betreft al de spelers, zowel de effectieven als de wisselspelers, die voorkomen op het wedstrijdblad

 

-          “spelen”, “deelnemen”, “opstellen”: het betreft hier de spelers die effectief op het speelveld hebben gestaan, ongeacht de duur van hun optreden

 

16.15. Art. 1606- Organisatieprincipes Beker van België (Verlichting)

Om vanaf de 5de speeldag en verder een wedstrijd te kunnen omdraaien, dient de amateurclub op de dag van de loting te voldoen aan de vereisten

 

16.16. Art. 416- Licentie: verzoek tot voorafgaand onderzoek

Geldt voor alle profclubs, niet alleen voor 1A. Hoofding is te verbeteren

 


Goedgekeurde punten NSC 6 Juni 2016 (12-06-2016)
 

Verslag 6 juni 2016

 

I.                    GOEDGEKEURDE PUNTEN

 

15.41- Art. 259-260-262: Hervorming Sportcomité en Beroepscomité

Gestemd, zonder organisatiecomité VFV.

Vertegenwoordigers VFV in Sportcomité KBVB en Beroepscomité KBVB worden apart gekozen van de vertegenwoordigers in de VFV instanties.

Huidige leden behouden mandaten.

De Raden van Bestuur zullen de indeling voor 1 jaar maken

 

15.47- Art. 256- Provinciale Comités

In de Vlaamse provincies: een provinciaal comité, met een voorzitter die zetelt in het in het organisatiecomité en het tuchtcomité organiseert

Sportieve provincie Brabant: 2 aparte provinciale comités, maar met slechts een algemene voorzitter

In de Waalse provincies: alles bij Provinciaal Comité

 

15.87- Art. 302- 606: De opleiding en de diensten van trainers

·         NVL/VFV krijgt een overgangsperiode tot 1/7/2017 voor 1ste en 2de klasse amateurs

·         Bij ACFF wordt de leeftijd om aan de cursus te beginnen bepaalt op 16 jaar (nu: 16 worden in de loop van het eerste jaar)

·         Gedurende twee jaar in 1ste en 2de provinciale mag oud reglement blijven

 

15.99- Art. 1591: Medailles

Huidige reglementering blijft grosso modo behouden, maar de medailles moeten door de club voor 15 mei worden aangevraagd

 

15.110- Art. 523: Opleidingsvergoeding

Franse tekst moet in overeenstemming worden gebracht met NL

 

15.112- Art. 1018: Klasseverlaging

Klasseverlaging, zoals bepaald in de artikels 1018.22, 1018.23 en 1018.24, wordt bepaald tussen ploegen van verschillende niveaus (elite, interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk), en niet tussen leeftijdscategorieën.

 

15.113- Art. 1810: Overdracht van waarschuwingen en schorsingen

Daar  niet alle ploegen deelnemen aan de play-offs (daler uit 1A, kampioen van 1B…) dient gepreciseerd te worden dat in dat geval de schorsing deze niet wordt overgedragen naar het volgende seizoen.

 

15.114- Art. 1581: Rangschikking play-offs Super League Vrouwenvoetbal

Ook de Super League Vrouwenvoetbal wordt met het system van play-offs gespeeld, maar bij een gelijke stand wordt er geen rekening gehouden met de behaalde plaats in de reguliere competitie.

Dit wordt zo aangepast

 

15.115- Bijlage 11: Tussenpersonen

Enige aanpassingen:

-          Advocaten vallen buiten toepassingsgebied

-          Ouders vallen wel in toepassingsgebied

-          …..

 

15.116- Art. 1906: Schorsing van trainers in profvoetbal

De Pro League wenst klaarheid te scheppen rond de situatie van geschorste trainers: mag hij in tribune zitten? Mag hij communiceren met spelers en/of staf….

 

5. In het geval van de schorsing of uitsluiting van de trainer in het profvoetbal, kan deze de wedstrijd waarvoor hij geschorst is in de tribunes bijwonen. Het is hem verboden om de dag van de wedstrijd voor de wedstrijd aanwezig te zijn in de kleedkamers of de neutrale zone, net zoals het verboden is om tijdens de wedstrijd rechtstreeks of onrechtstreeks te communiceren met de spelers en/of technische staf van zijn ploeg. Na de wedstrijd zal de trainer de kleedkamers en de neutrale zone terug mogen betreden. Hij zal de persconferentie echter niet bijwonen en geen interviews geven.

15.117- Art. 407: Licenties- Continuïteit

Het lijkt niet verdedigbaar dat de controle die uitgeoefend wordt in toepassing van artikel 407.2. geen betrekking kan hebben op de personen die fondsen ter beschikkingsstellen van de club die de club in staat stellen te voldoen aan de continuïteitsvereiste. Dit raakt op essentiële wijze het deugdelijk bestuur van de clubs en de transparantie van hun functioneren.

 

15.118- Art. 817 en 818: Vergoeding scheidsrechters en assistent-scheidsrechters

Sommen worden niet aangepast, maar de afkortingen van de categorie dienen aangepast te worden aan de nieuwe benaming van de afdelingen.

 


Goedgekeurde punten NSC 17 Mei 2016 (29-05-2016)
 

Verslag NSC 17 mei 2016 en agenda 6 juni 2016

 

I.                    GOEDGEKEURDE PUNTEN

 

15.91- Art. 156: De bondsonderscheidingen

Wanneer er cumul is van functies, wordt enkel de functie met de hoogste “coëfficiënt” in aanmerking genomen.

 

15.92- Art. F1516: De kalender

Termijn om een kalenderwijziging aan te vragen word teruggebracht van 21 dagen naar 14 dagen, zoals in het voetbal

 

15.93- Art. 1806: Reviewcommissie: gele kaarten

Als de Reviewcommissie tussenkomt, wordt de gele kaart (of de rode kaart voor 2 gele kaarten) geannuleerd , en de Geschillencommissie zal het geheel van de zaken beslechten.

 

15.94- Art. 1808 en 1907: Verduidelijking uitwerking gele en rode kaarten

Enige verduidelijkingen in de tekst maken het geheel nog begrijpelijker.

 

15.95- Art. 1581: De Superleague Vrouwenvoetbal

Verschil tussen NL en FR tekst. NL tekst is de juiste

 

15.97- Oprichting van een interprovinciale Vrouwencompetitie ACFF

Het ACFF besliste om een interprovinciale competitie in te richten met als doelstelling het regionale niveau te optimaliseren.

15.98- Art. 1538: Periodekampioenschappen

De derde klasse amateurs ACFF zal volgend seizoen 14 clubs tellen, en wil een periodekampioenschap met 3 periodes inrichten. Daarom dient art. 1538 aangepast te worden.

 

15.100- Betaald Voetbal wordt Profvoetbal

De Pro League wenst dat de term “Betaald Voetbal”/”Football Rémunéré” wordt vervangen door

“Profvoetbal”/ Football professionnel”

 

15.101- Art. 524: Desaffectatie door de club

Desaffectaties in oktober worden opnieuw toegelaten. Een speler kan bij een heraansluiting in de loop van het seizoen bij zijn nieuwe club aantreden behalve in kampioenschapswedstrijden en officiële bekerwedstrijden van eerste ploegen.

Vermits er in het vrouwenvoetbal geen reservenreeksen bestaan, moet aan speelsters ook de kans geboden worden om nog te kunnen voetballen. Daarom zal een speelster in het geval van heraansluiting in de loop van het seizoen vanaf 1 januari mogen spelen in officiële wedstrijden van de provinciale afdelingen

15.102- Futsalkampioenschappen U21

Een kampioenschap U21, waaraan minstens 5 spelers dienen ingeschreven te worden die U21 zijn.

 

15.103- Futsal: verplichte inschrijving op wedstrijdblad

Het Departement Futsal wenst de regelgeving gelijk te trekken met het veldvoetbal, waar eveneens geen puntenaftrek voorzien wordt indien meerdere inbreuken worden vastgesteld.

 

15.104- Reservenploegen op regionaal vlak ACFF

 

15.105- Interprovinciaal jeugdkampioenschap ACFF

 

15.106- Jeugdlabel ACFF

 

15.107- Duur jeugdwedstrijden ACFF

 

15.108- Agressie op een lid van arbitrageteam, verbaal geweld….

Variante op reeds goedgekeurd punt voor het amateurvoetbal

 

15.109- Scheidsrechtersvergoedingen

De vergoeding toegekend aan de opleiders ACFF wordt gelijk gesteld aan deze van hun collega’s van de VFV, maar de budgettaire normen zullen gerespecteerd worden.

 

Het drastisch verhogen van de scheidsrechtersvergoedingen werd echter niet goedgekeurd. Men wacht eerst op een advies van FOD Financiën (Ruling)

 


Goedgekeurde punten NSC 14 Maart 2016 (31-03-2016)
 

Verslag NSC 14 maart 2016

 

I.                    GOEDGEKEURDE PUNTEN

 

15.32- Art. 1009-Medische afwijking

- Afwijking mogelijk voor alle jeugd. - Nu stelt het reglement:

32. De speler die van deze afwijking geniet, verliest ze op definitieve wijze vanaf het moment dat hij ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van zijn eigen leeftijdscategorie en is hierdoor niet meer gekwalificeerd in de afwijkende categorie.

De voetbalpraktijk leert dat het gewenst kan zijn om een speler met medische afwijking toch toe te laten om bepaalde wedstrijden in de eigen leeftijdscategorie te laten spelen.

VFV laat dit nu toe.

 

15.46- Art. 1713- Beslissing bij verstek- Verzet

In Art. 1713 wordt gepreciseerd dat het verzet moet voldoen aan de vormvereisten bepaald in 1703.

 

15.48- Art. 1606- Organisatieprincipes Beker van België

Bij de loting voor de 5de speeldag, de 1/16de en 1/8ste finales wordt het principe toegepast wordt dat wanneer een club uit het amateurvoetbal uitgeloot wordt tegen een club uit het Betaald Voetbal (1A of 1B), de amateurclub als thuisclub zal fungeren, op voorwaarde dat de plaatselijke autoriteiten dit toelaten en dat aan bepaalde minimale eisen wordt voldaan zoals: lichtsterkte min. 300 lux, capaciteit min. 1.500 plaatsen, waarvan min. 300 zitplaatsen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, zal de wedstrijd automatisch plaats vinden op het terrein van de club van het Betaald Voetbal.

 

15.50- Hervorming kampioenschappen 2de en 3de klasse amateurs ACFF en interprovinciale eindronde ACFF

Vastleggen van modaliteiten

 

15.53- Art. 2101- Verzekeringen

Polisnummers aanpassen

 

15.54- Art. 1707-Toepasselijkheid Gerechtelijk Wetboek

Er wordt gepreciseerd dat de regels van het GW van toepassing zijn op de rechtsplegingen voorzien in het bondsreglement, tenzij wanneer dit reglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt

 

15.55- Art. 1430- Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter

Gelegenheidsscheidsrechters moeten min. 17 en mogen max. 50 jaar zijn

Men wil de bovenste grens verhogen naar 60 jaar.

 

Anderzijds, vooraleer een klacht te kunnen indienen, zullen de bemerkingen moeten vermeld worden op het wedstrijdblad (bezwaar)

 

15.57- Art. 1446- Vriendschappelijke wedstrijden

Wedstrijden U6 dienen 2x2 te worden gespeeld

 

15.58- Art. 1806 – Registratie gele kaarten

Onderscheid invoeren tussen provinciale bekers van eerste ploegen en provinciale bekers van jeugdploegen en reserven

 

 

 

15.60- Tijdelijke bepalingen

- Referee ambassador: wordt definitief ingevoerd

- Verzekeringen: consolidatie ongevallen ingeboekt tot 31.12.2008: valt weg

- Leeftijdscategorieën: worden uiteraard aangepast

 

15.61- Art.31- Indexering

Jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen.

Index verhoogde naar 123,46, waardoor lichte aanpassing.

 

15.62- Bijlage 8- Vlaams dopingtribunaal

Aanpassing van het procedurereglement van het VDT

 

15.63- Art. 1503- Sportieve activiteit van een provincie

Blijft 1x per jaar, op 31/5. Wordt bepaald door administratie.

 

15.64- Art.331- Recrutering van scheidsrechters

De helft van de boetes gaat niet meer naar het nationaal fonds voor de rekrutering en vorming van de scheidsrechters, maar naar de werking in de vleugels

 

15.65- Art.1776 en 1778- Zittingsdagen geschillencommissie

Wanneer de zittingen vallen op een nationale wettelijke feestdag, wordt er geschoven naar de eerstvolgende nuttige zitting

 

15.67 Art. 1739- Vertegenwoordiging van aangeslotenen

- kan nu door een advocaat, maar in disciplinaire procedures kan de bevoegde instantie de persoonlijke verschijning bevelen.

- door een vakbondsafgevaardigde: preciseren dat dit enkel kan in niet-disciplinaire procedures die betrekking hebben op een arbeidsovereenkomst

 

15.69- Art. 1222- Wisselspelers

Er was geen straf voorzien voor die ploegen die de regel van de verplichte wissels niet naleven.

NU: - forfaitnederlaag en boete ten bate van de bond

 

15.70- Art.1905- Indicatieve tabel

Een indicatieve tabel is opgesteld en goedgekeurd, en zal als basis dienen voor de voorstellen tot minnelijke schikking en de tuchtsancties.

Deze tabel zal worden gepubliceerd.

 

15.72- Art. 332- Diensten van trainers

In de NSC van 14.12.2015 werden er onder punt 15.27, op dringende vraag van het Betaald Voetbal, enige wijzigingen aangebracht aan de “Licenties voor het Betaald Voetbal”, en dit met onmiddellijke ingang.

Daar vele clubs contracten lopende hadden met hun trainers, kan dit niet zo maar gewijzigd worden, en wordt voorgesteld om de invoering hiervan uit te stellen tot 01.07.2017

 

15.73- Art. 278- Match delegate

Er zal een “match delegate”  worden voorzien, in eerste instantie voor de meest gemediatiseerde wedstrijden, te weten deze van de afdeling  1A, waardoor de scheidsrechters zich kunnen concentreren op de spelleiding;

In principe zal deze taak uitgevoerd worden door de opleider van dienst

 

 

 


speeldagen 2016-2017 (21-02-2016)
 

Competitie 2016-2017

Eerste ploegen, dames en reserven – speeldagen – weekend van:
4, 11, 18 en 25 september
2, 9, 16, 23 en 30 oktober
6, 13, 20 en 27 november
4, 11 en 18 december
8, 15, 22 en 29 januari
5, 12, 19 februari
5, 12, 19 en 26 maart
2, 23 en 30 april

Data voorzien voor eventuele ophaalwedstrijden: 26/2, 9/4 en 16/4
De laatste twee speeldagen kunnen indien mogelijk naar voor geschoven worden.

Winterperiode - aanvangsuur 14u.30: 3 november tot en met 15 januari.

Jeugdcompetitie – eerste ronde – speeldagen – weekend van:
4, 11, 18 en 25 september
2, 9, 16, 23 en 30 oktober
6, 13, 20 en 27 november
4 en eventueel 11 december

Jeugdcompetitie – tweede ronde – speeldagen – weekend van:
8, 15, 22 en 29 januari
5, 12, 19 februari
5, 12, 19 en 26 maart
2, 9, en 23 april

Vrije weekends: 26/2, 16/4 en 30/4

 


Nationale Studie Commissie 18/01/2016 (31-01-2016)
 

Verslag NSC 18 januari 2016 en agenda 15 februari 2016

 I.                   GOEDGEKEURDE PUNTEN

 15.24- Art. 1527- Forfait van een ploeg: sancties

Bij het herwerken van de tabel met de boetes ten bate van de bond, werden de wedstrijden 2 tegen 2 over het hoofd gezien.

 15.34- Art. 243- Het Parket

Het is de bedoeling om niet alleen op nationaal vlak, maar ook op regionaal en provinciaal vlak een “Parket” te voorzien.

Op proef voor 1 seizoen, enkel in de VFV provincies

15.35- Art. 2331- Rekrutering van scheidsrechters

De G-ploegjes zullen niet meer meetellen bij de berekening van het aantal scheidsrechters dat een club dient ter beschikking te stellen.

 

15.36- Art. 522- Heraansluiting na ontslag- Futsal

In het futsal krijgt men de mogelijkheid om aan te sluiten tot 31 december, met spelgelegenheid in stijgen en dalen

 15.37- Art. 1422- Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad

Dit is eigenlijk geen wijziging van het reglement, maar een verbetering.

In art. 1422.22 wordt er nog gewag gemaakt van “opstellen” van spelers, waar dit eigenlijk moet zijn “inschrijven op het wedstrijdblad”

 15.38- Art. 1618- 1642- Verdeling van de ontvangsten

In de Beker van België Heren en Dames staat, voor wat betreft de verdeling van de ontvangsten, dat de verplaatsingskosten ten laste vallen van de bond.

Maar uiteraard is het zo dat niet meer 100% van de verplaatsingskosten terug betaald worden aan de clubs, maar slechts 90%.

 15.39- Art. F1526- Algemeen forfait

Wanneer in het voetbal een jeugdploeg drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het kampioenschap forfait verklaard, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor de betrokken ploeg (Art. 1526.34)

Deze bepaling voor de jeugdploegen is niet hernomen in het reglement van het futsal, alhoewel het wel voorzien is voor de ploegen die uitkomen in stijgen en dalen en de beloften.

Wordt nu ook voorzien voor de jeugdploegen en eventuele reserven.

 15.40- Art. 1209- Hindernissen op of rond het speelveld

Om alle mogelijke  interpretaties te vermijden wordt nu gepreciseerd dat er geen “hindernissen” op minder dan 15 m boven het speelveld mogen zijn.

 15.42- Art. 1438- Klacht betreffende de spelleiding

Klachten in verband met de geldigheid van uitsluiting van spelers worden niet beschouwd als betrekking hebbende op de spelleiding, en worden behandeld door PC, Sportcomité…

Dit is echter niet zo voorzien voor waarschuwingen. Dit wordt hierbij gelijk getrokken.

 15.43- Art. 1544- Competitie van 1ste klasse amateurs

De kampioen van de 1ste klasse amateurs, die de vereiste licentie niet zou behalen om te mogen stijgen naar de afdeling 1B van het Betaald Voetbal, mag vervangen worden door de best geplaatste club die minstens de licentie 1B voor het Betaald Voetbal heeft bekomen.

 15.45- Art. 909- Transferonderhandelingen

Ons bondsreglement stipuleert in artikel 909.32:

32. Indien een club van de Pro League een speler ter beschikking stelt van een andere club van de Pro League, kan op het ogenblik van het ondertekenen van de tijdelijke transfer tussen de drie partijen een overeenkomst afgesloten worden die de deelname van de speler aan onderlinge duels in de officiële competities (Art. 1401) verbiedt. Indien deze overeenkomst niet wordt nageleefd, zal de speler, die op het wedstrijdblad vermeld wordt, als een niet-gekwalificeerde speler beschouwd worden.

Dit wordt geschrapt.

 

 


Nieuwjaars-instuif (21-12-2015)
 
Nieuwjaars-Instuif
Geachte collega`s
Graag hadden we uw bevestiging van deelname zo snel als mogelijk ontvangen.
Zo hebben wij meer tijd over om de voorbereidingen te treffen.

mvg

bestuur KNLV
 


Nationale Studie Commissie 9/11/2015 (03-12-2015)
 

Verslag NSC 9 november 2015

 

I.                   GOEDGEKEURDE PUNTEN

 

15.01- Art. 526- Contract als betaalde sportbeoefenaar dat eenzijdig wordt ontbonden door de speler

Iedereen is nu akkoord, zodat deze wijziging met onmiddellijke ingang kan gebeuren

 

15.12- Art. 1556, 1557, 1558- 2de en 3de klasse amateurs VFV- Interprovinciale eindronde VFV

2de klasse amateurs VFV:

-          Eerste van elke reeks stijgt naar 1ste klasse amateurs, op voorwaarde dat de licentie van nationale amateurclub is bekomen

-          Er zijn 8 deelnemers aan “eindronde stijgen 2de klasse amateurs” (twee tweedes en zes periodewinnaars)- Deze eindronde levert 2 deelnemers aan eindronde 1ste klasse amateurs

-          2 laatst gerangschikten van elke reeks dalen naar 3de klasse amateurs

-          Er is een “eindronde dalen 2de klasse amateurs” tussen de nummers 14 van elke reeks. Hieruit volgen 0, 1 of 2 dalers.

 

3de klasse amateurs VFV:

-          Eerste van elke reeks stijgt naar 2de klasse amateurs

-          Er zijn 8 deelnemers aan de eindronde “stijgen derde klasse amateurs VFV” (twee tweedes en zes periodewinnaars). De twee winnaars van de eindronde stijgen naar 2de klasse amateurs VFV, en de mogelijkheid is er dat er nog 1, 2 of 3 bijkomende stijgers zijn

-          De drie laatsten van elke reeks dalen naar de provinciale reeksen

-          Er is een eindronde “dalen 3de klasse amateurs VFV” (nummers 13 van elke reeks), waaruit eventueel geen, 1 of 2 dalers uit voortkomen.

 

Interprovinciale eindronde VFV

-          2 deelnemers per provincie. Er kunnen in het totaal dus 8, 9 of 10 deelnemers zijn.

-          Naargelang de omstandigheden, kunnen er 1 tot 5 clubs promoveren

 

BELANGRIJKE OPMERKING:

De eindrondes zullen gespeeld worden in één enkele wedstrijd (terrein bepaald door loting), met verdeling ontvangsten 1/3 thuisploeg, 2/3 bezoekers

 

15.15- Art. 208- Mandaat van lid van een verkozen instantie

De leden van het Uitvoerend Comité, afgevaardigd door de Pro League, kunnen elk jaar vervangen worden. Dit dient gemeld voor 1/6, en de vervanger(s) dienen bekend gemaakt uiterlijk 3 dagen voor de Algemene Vergadering.

15.18- Art. 252 tot 255- Gemeenschappelijke instanties amateurvoetbal- betaald voetbal

De licentiecommissie en de Kalendermanager KBVB worden « gemeenschappelijke instanties van het amateurvoetbal en het betaald voetbal », en zullen leden aangeduid door beide vleugels ook deel uitmaken van deze instanties.

 

15.19- Art. 466 tot 475- Licentie van nationale amateurclub

Op het einde van vorig seizoen, werd er, ingevolge de hervorming van de kampioenschappen, een (verplichte) licentie van nationale amateurclub in het leven geroepen voor de clubs die uitkomen in 1ste klasse amateurs en zag een reglementering betreffende deze licenties het daglicht.

 

De nieuwe teksten, die wat minder streng zijn voor de clubs, werden goedgekeurd, uitgezonderd door de NVL.

15.22- Art. 457 en 459- Labels ACFF

Enige preciseringen

 

15.23- Art. 1585- Kwalificatieronde vrouwenvoetbal

In het vrouwenvoetbal wordt volgend seizoen de3de nationale afgeschaft. Om de ploegen voor 2de nationale aan te duiden, wordt er eenmalig een kwalificatieronde gespeeld.

Vermits er maar één ploeg per club mag uitkomen in elke reeks, dient een kleine aanpassing te gebeuren

 

15.25- Art. 517- Goede trouw van de clubs

Wordt geschrapt, want niet toepasbaar

 

15.26- Art. 809- De referee ambassador

Er wordt gepreciseerd dat hij geen medisch attest dient voor te leggen als hij ouder is dan 60 jaar.

 

15.28- Art. 1541 tot 1546: competities betaald voetbal

In verband met de gewijzigde licentieregels, zijn een aantal preciseringen/aanpassingen nodig.

 

15.29- Art. 1446- Aangifte vriendschappelijke wedstrijden

De aankondiging van een vriendschappelijke wedstrijd per E-Kickoff is voldoende is om in regel te zijn voor deze wedstrijd.

Bij betwistingen moet de aanvragende club wel kunnen aantonen dat ze in het bezit is van het akkoord van de tegenstrever

 

15.30- Aanvullingen bij regels van het voetbalspel: regel 7

Gezien de digitale wedstrijdbladen, waarbij het onmogelijk is dat afgevaardigden of assistent-scheidsrechters tekenen, wordt de verplichting om te tekenen wanneer de scheidsrechter vaststelt dat hij de wedstrijd voortijdig heeft afgefloten, weggelaten.

 

15.31- Art. 1740- Procedure voor de bondsinstanties

De verplichting dat de scheidsrechter zich verwijdert tijdens de pleidooien wordt weggelaten

Hij mag tijdens de pleidooien (moet niet) blijven als publiek, en dus enkel nog tussenkomen op vraag van de voorzitter van het comité.

 

 


MULTI-WEAR CUP (01-12-2015)
 
Winnaars MULTI-WEAR CUP 2015

U12  KFC Eksel - K. Achel VV   6 - 3
U13  KFC Eksel - KSK Meeuwen   5 - 1
U15  KFC Eksel - KSK Meeuwen   0 - 0   (4 - 5)
U17  K. Lutlommel VV - K. Sporting Wijchmaal   2 - 3
U21  K. Achel VV - Racing Peer  1 - 2
Res.  KSK Meeuwen - K. Sporting Wijchmaal  3 - 3  (2 - 4)

1PL. B  E. Hamont - K. Peer SV  1 - 3
1PL. A  KFC Hamont 99 - KSK Meeuwen  0 - 7

 


Nationale studie commissie (19-10-2015)
 

Verslag NSC 8/7/2015 agenda NSC 12 oktober 2015

 

Aanduiding ondervoorzitters NSC

Pro League, NVL, ACFF en VFV dienen een ondervoorzitter voor te dragen (mandaat: 1 seizoen)

 

Stemverdeling seizoen 2015-2016

Limburg behoudt 13 afgevaardigden in de Nationale Algemene Vergadering

 

I.                    GOEDGEKEURDE PUNTEN

 

15.01- Art. 526- Contract als betaalde sportbeoefenaar dat eenzijdig wordt ontbonden door de speler

Iedereen, behalve de NVL, is akkoord dat de wet van 24.02.1978 dient toegepast te worden.

Een heraansluiting dient dan ook toegestaan te worden, met inachtname van de schikkingen van deze wet (niet spelen in dezelfde competitie/afdeling voor twee clubs binnen hetzelfde seizoen)
 


Esperanza Pelt (15-07-2015)
 

Esperanza-pelt speelt op zaterdag 18-juli om 18.00 uur thuis tegen Lommel United

en op woensdag 29-juli thuis tegen K. Bocholter VV om 19.30 uur.


 


Reglementswijzigingen 2014-2015 (09-07-2015)
 

OVERZICHT  VAN  DE  WIJZIGINGEN  AAN  HET  REGLEMENT  2014 – 2015

 

1. ORGANISATIE KBVB

 

Stemmenverdeling 2014-2015

Pro League: 19,85% - NVL: 13,24%- VFV: 41,91% (Limburg: 4,78%)- ACFF: 25,00 %

14.63- Art. 19 statuten KBVB:  Boekjaar wordt van 1/1 tot 31/12.

14.56- Art. 31- Indexering

Op 1.1.2015 (index december 2014) bedroeg de gezondheidsindex 121,25, tegen 121,27 in december 2013. De referentie op 1.1.2008 was 107,44.

Dit betekent concreet dat de huidige bedragen niet wijzigen

 

14.80- Algemene Vergaderingen voetbal en Futsal

Indien gewenst kunnen ze samen gehouden worden

 

14.50- Art. 131- Vereiste meerderheid bij nationale algemene vergadering

De vermelding in Art. 131.5 betreffende de wijziging aan de formule van de nationale kampioenschappen werd, om misverstanden te vermijden, verwijderd.

Stemming over reglementswijzigingen gebeurt in de NSC, niet in de Algemene Vergadering.

  1. DE BONDSINSTANTIES

 

14.77- Art.221- Kosten leden bondsinstanties

1. Voor het Bureau arbitrage VFV wordt dit gebracht van 8,50 EUR naar 14,50 EUR. Door andere maatregelen zou dit budgetneutraal moeten zijn

 

2. Conform met de regeling voor de leden van de andere bondsinstanties, zullen verplaatsingskosten en een zittingsvergoeding toegekend worden aan de leden van de Nationale Studiecommissie.

Ook zullen, vanaf 1/7/2014, de jaren “NSC” in aanmerking worden genomen voor het behalen van een bondsonderscheiding.

 

14.11- Art. 157- Bondskaarten

De ondernemingsraad stemde ermee in om mensen die met pensioen gaan en mensen die onder goede omstandigheden het bedrijf verlaten na 20 ononderbroken of 25 niet-opeenvolgende dienstjaren een doorlopende uitnodigingskaart te verlenen.

 

13.62- Bevoegdheden van het Uitvoerend Comité

1.      Is het beheersorgaan van de FV KBVB. In die hoedanigheid wordt het reglement beheerd.

Dit wordt toevertrouwd aan het departement reglement, opgericht in de schoot van het UC

 

2.      Is de Algemene Vergadering van de vzw KBVB, met de bevoegdheden haar door de Wet toegekend (wijziging statuten, benoeming en afzetting bestuurders en commissarissen, goedkeuring begroting…)

 

De Raad van Bestuur van de vzw heeft een algemene bevoegdheid inzake bestuur, en is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk voorbehoud aan de Algemene vergadering

14.73en 14.83- Art. 256 en 259- Bevoegdheden PC en Sportcomité: Betwistingen i.v.m. ontslag bij decreet worden behandeld door Sportcomité of Provinciaal Comité

14.48- Art. 245- De arbitragecommissie

De Arbitragecommissie werd opgesplitst in een Arbitragecommissie voor de Amateur  en een Arbitragecommissie voor de Betaalde sportbeoefenaar, die door de sociale partners erkend wordt als enigste bevoegde commissie om de in art. 250 opgesomde punten in arbitrage te behandelen.

 

14.14- Art. 246- Commissie van het Nationaal Steunfonds

Art. 149 stipuleert dat de Commissie van het Nationaal Steunfonds bijstand verleent aan het Uitvoerend Comité bij het onderzoek van de aanvragen tot tussenkomst van het Nationaal Steunfonds.

In de praktijk is het echter zo dat deze commissie zelfstandig de beslissingen neemt, en dat deze nooit worden opgenomen in de verslagen van het Uitvoerend Comité.

Het reglement wordt in die zin gewijzigd, waarbij een beroep tegen deze beslissingen dan mogelijk is bij het Uitvoerend Comité.

 

14.38- Art. 265- Hervorming van de Provinciale Scheidsrechterscommissies

Vorig seizoen werden aanpassingen doorgevoerd in de organisatie van “de scheidsrechters” op nationaal vlak. Deze wijziging is een reorganisatie op provinciaal vlak, en behelzen vooral:

 

-          Hervorming (organisatie, bevoegdheden) van de Provinciale Scheidsrechterscommissies, die omgevormd worden tot Bureaus Arbitrage (onder leiding van een voorzitter), en die onder de leiding staan van een Departement Arbitrage VFV (of ACFF)

-          Strikte scheiding van het Betaald Voetbal en het amateurvoetbal

-          Bijkomende categorieën van scheidsrechters, gewijzigd in hun benaming

-          Scheidsrechters en opleiders op provinciaal niveau zullen hun functie ook kunnen uitoefenen op nationaal niveau (tot 3de Nationale), en vice versa

-           

14.42- Art. 286- Samenstelling departement Futsal

Toevoeging van de Competitions Director.

 

14.06- Art. 286- Departement Futsal

Gaat om aanduiding van vertegenwoordigers nationaal spelende clubs. Een zal worden aangeduid op voorstel VFV en één op voorstel ACFF .

 

14.03- Art. 271- Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal

Problemen in wedstrijden van de Beker van België tussen clubs van het Betaald Voetbal en clubs van het amateurvoetbal worden behandeld door deze commissie

 

14.04- Art. 277- Reviewcommissie

Leden ervan mogen deel uitmaken van een andere bondsinstantie

 

14.07- Art. 269- Pool van specialisten

VFV duidt drie vertegenwoordigers aan, ACFF één vertegenwoordiger

 

3. EN   4 .  DE CLUBS EN DE CLUBLICENTIES

 

14.47- Art. 410- Specifieke licentievoorwaarden 2de nationale afdeling

De “verstrengde” voorwaarden (lichtsterkte, aantal zitplaatsen…) die in voege moesten treden in het seizoen 2015-2016, worden verdaagd naar het seizoen 2016-2017.

 

14.13- Art. 326- Fusie van clubs

 

Nu wordt de uiterste datum om een fusie aan de KBVB te betekenen vervroegd naar 15 april, waardoor op bondsvlak de fusie uitwerking heeft op 1 mei.

Mits betaling van een retributie, en in omstandigheden waar ze soeverein over beslist, kan het Uitvoerend Comité toch een laattijdig ingediende fusie aanvaarden, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierdoor de reeksindeling van de eerste ploegen niet dient herzien te worden

 

5, 6 en 7   -  DE AANGESLOTENEN, TRAINERS

 

14.62- Art. 511- Aansluitingsformaliteiten:

De aansluiting wordt geboekt op de datum van de ontvangst van de laatste handtekening (analoog met de transfers die op deze wijze verlopen: zie art. 904.2)

14.17/33/34- Art. 522- Ontslag tijdens de periode 1 tot 30 april

 

1.      Indien de speler aansluit buiten de voorziene periode mag hij niet spelen in de eerste ploeg.

Deze beperking vervalt vanaf de eerstvolgende reglementaire periode.

Ten onrechte werd vermeld dat dit enkel van toepassing was voor het Betaald Voetbal en de speelsters

 

2.      Een speler moet niet verplichtend onder contract moet geplaatst worden wanneer hij zich aansluit buiten de toegestane periodes. Het volstaat dat hij wacht tot het begin van de eerstvolgende toegestane reglementaire periode.

 

In het verleden stond er een tekst die stelde dat het verbod om in de eerste ploeg te spelen verviel bij het begin van de daaropvolgende seizoen. Dit wordt terug ingevoerd

 

3.      De heraansluitingstaks van €25,00 (thans €12,50) na ontslag moet altijd betaald worden.

Was om een ongekende reden verdwenen uit BR. Wordt terg ingevoerd.

 

14.08- Art. 526 e.v.- Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig wordt verbroken

Van zodra de verbreking aan de bond wordt betekent, is de speler van rechtswege ontslagen uit KBVB, en vrij om zich aan te sluiten bij een andere club.

De speelgerechtigheid voor de eerste ploeg is dan wel aan bepaalde voorwaarden onderworpen:

-          Heraansluiting moet gebeuren tegen uiterlijk 15 maart voor Betaald Voetbal en 3de nationale, en tussen 1 en 31 augustus voor bevordering en provinciale

-          Speler mag niet deelnemen aan een betaalde sportcompetitie in dezelfde afdeling of reeks, of eindronde waarbij een ploeg uit dezelfde afdeling of reeks deelneemt.

 

14.66- Art. 530- Speler die ter beschikking wordt gesteld

Een terbeschikkingstelling is een tijdelijke transfer, die ALTIJD verstrijkt op 30/6, zelfs indien daarvoor de spelers afgeschreven wordt of zijn contract wordt verbroken

 

14.84- Art. 530- Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig wordt ontbonden door club.

Vermits transferperiode voor provinciale en bevordering verlengd is tot 31/8, wordt dit ook zo gedaan voor deze gevallen

 

8 – DE SCHEIDSRECHTERS

  1. DE MUTATIES

 

14.51- Art. 921- Transfer van een speler komende uit het buitenland

Nu kan een speler, ouder dan 12 jaar, enkel worden gekwalificeerd als de KBVB in het bezit werd gesteld van een ITC, uitgereikt door de nationale bond die de speler wenst te verlaten.

De FIFA bracht deze leeftijd terug naar 10 jaar.

14.49-Art. 522- Speelgerechtigheid voor de eerste ploeg na ontslag tijdens het vorige seizoen

Een speler die ontslag neemt bij zijn club en de KBVB tijdens de periode 1 tot 30 april, kan zich vanaf  2 mei heraansluiten, en is speelgerechtigd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg indien dit gebeurt tot 31 augustus indien de club tot het amateurvoetbal behoort.

 

Art. 522.6 vermeldt hieromtrent dat het gaat om een “nieuwe” club.

Uiteraard geldt de beperking qua speelgerechtigheid bij niet-naleving van de vooropgestelde termijnen voor ALLE clubs, want door zijn ontslag heeft de speler ontslag genomen bij zowel de KBVB als de club, en dient hij aan te sluiten bij een “nieuwe” club, in de zin van “opnieuw” aansluiten.

 

13.51- Transferverbod

Verbod slaat niet op niet-spelende leden of jeugdspelers die niet in aanmerking komen voor eerste elftal.

 

14.22- Art. 918- Transfer niet spelend lid

Leden die in het verleden gebruik hadden gemaakt van een transfer als niet-spelend lid om van club te veranderen willen echter soms opnieuw actief worden als trainer of als speler, maar volgens het huidige reglement kan dat pas, mits akkoord van de club van herkomst, vanaf de eerstvolgende 1 juli.

Dit wordt nu onmiddellijk mogelijk gemaakt, maar om verdoken transfers tegen te gaan, beperkt tot alle wedstrijden behalve deze van de eerste ploeg

 

14.09- Art. 908- Transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer

De uiterste datum voor het doorvoeren van een gewone binnenlandse transfer wordt verlaat van 30/6 naar 31/8, en dit om volgende redenen:

 

-          Gelijkschakeling van data, waardoor misverstanden worden vermeden

-          De transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer worden overzichtelijker door het wegvallen van de periode 1/7 tot 31/8

-          Clubs die “vergeten” een transfer door te voeren, zullen dit in augustus merken bij het spelen van vrienden- of bekerwedstrijden, en hebben dan nog de tijd om de transfer te regulariseren. Hierdoor zullen er minder aanvragen tot uitzonderlijke validering zijn.

 

Echter, een speler die geniet van zulke transfer mag niet spelen in de categorie van wedstrijden van de eerste ploeg waaraan hij met een andere club heeft deelgenomen tijdens het nieuwe seizoen

 

14.59- Art. 904- Boeking binnenlandse transfer- Art. 1102- Betekening contracten

Zowel bij het afwikkelen van de transfer, als bij het betekenen aan de KBVB van het spelerscontract, kan de club aan de dienst aansluitingen per fax of e-mail het bewijs laten geworden dat de speciale omslag of de aangetekende zending voor wat betreft het spelerscontract wel degelijk reeds gepost zijn.

Aan de hand hiervan zal de dienst aansluitingen de transfer inboeken, of de betekening van het spelerscontract registreren.

Indien naderhand zou blijken dat er iets mis is met de datums, en de speler ten onrechte zou gespeeld hebben, zal dit beschouwd worden als een niet-gekwalificeerde speler.

10    en 11 . KWALIFICATIE VAN SPELERS - SPELERSCONTRACTEN

14.78- Medische afwijking: nieuwe procedure

14.58- Art. 1009- De leeftijd van de spelers:   In de elite-1 jeugdkampioenschappen mogen maximaal 3 spelers U20 ingeschreven worden op het wedstrijdblad

14.32- Art. 1018- Klasseverlaging:  Wijziging is om spelers van de elite-ploegen ook laten mee te tellen voor de klasseverlaging

 

14.23- Art. 1006- Basisvoorwaarden kwalificatie speler

3de nationale mag in de periode 1/1 tot 31/1 spelers (i.p.v. betaalde sportbeoefenaars) aanwerven komende van het Betaald voetbal.

Om mogen te spelen moeten ze echter een contract van betaalde sportbeoefenaar ondertekenen

 

14.55- Art. 1026- Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers inschrijven op het wedstrijdblad.

Art. 1026 stelt dat de bondsinstanties sancties mogen treffen tegen clubs die niet-gekwalificeerde spelers inschrijven op het wedstrijdblad.

Dit wordt geschrapt

 

12 en  13.  SPELREGELS – UITRUSTING – MATERIAAL

14.35- Art. 1206- Afmetingen speelveld 11 x 11

 

 

Betaald Voetbal 1ste ploegen

 

 

100-105

 

64-68

 

geen

 

2%

 

Andere nationale afdelingen 1ste ploegen Heren

 

 

100-105

 

64-68 (1) (2)

 

Ja

 

2%

Super League Dames

100-105

64-68

Ja

2%

Alle andere seniores- en jeugdploegen, rekening houdende met de mogelijke uitzonderingen hierna vermeld

 

100-110

 

55-75

 

Ja

 

2% (3)

UITZONDERINGEN

 

 

Min. 90

 

 

Min. 45

 

 

Ja

 

 

3%

Reserven seniores bepaalde leeftijd

Provinciale dames 1ste ploegen

Gewestelijke jeugdploegen

Vrouwelijke jeugd

Aan de buitenzijde van het speelveld, op 9,15 meter van de kwartcirkel van het hoekschoppunt, mag een lijntje van 30 cm lengte aangebracht worden loodrecht op de doellijn en op de zijlijn

 

(1) Indien dit materieel onmogelijk is, vast te stellen door het Sportcomité bij een terreinkeuring, mag de minimumbreedte van 60 meter worden aangehouden voor de clubs uit 3de nationale afdeling en bevordering.

 

(2) Voor clubs die promoveren vanuit 1ste provinciale afdeling naar bevordering wordt er een overgangsperiode van één seizoen toegestaan om te voldoen aan de afmetingen van het speelveld. Indien er op dat moment nog niet aan de voorwaarden is voldaan, zullen deze clubs verplicht worden opnieuw te dalen naar de hoogste reeks van hun provincie in het daaropvolgende seizoen.

 

(3) Indien bestaande speelvelden een hogere helling hebben, mag dit behouden blijven.

  1. DE WEDSTRIJDEN

 

14.39 – Art. 1458-1459 – Oproepingsprocedure spelers nationale of provinciale selectie

Na een aanpassing vorig seizoen mbt de sancties stelt men vast dat bepaalde clubs weigeren hun spelers ter beschikking te stellen van den nationale jeugdploegen bij de mannen tgv activiteiten van jeugdploegen die niet zijn opgenomen in de officiële UEFA/FIFA kalender.

Dat geldt ook voor spelers die niet worden vrijgegeven voor activiteiten van provinciale selecties.

 

Nu geldt:

-          Andere verplichtingen als voor de officiële data op de wedstrijdkalender worden geregeld door het bondsreglement (art. 1458)

-          Oproeping voor een nationale of provinciale selectie, automatische schorsing voor de eerstvolgende 2 wedstrijden van de betrokken ploeg (met uitzondering eerste ploeg) via de procedure voor minnelijke schikking

 

15    en 16-  KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS

 

14.36- Evaluatie hervorming jeugdcompetities

1. Het gedeelte betreffende de wijziging aan de licentievoorwaarden en de formule van de jeugdkampioenschappen VFV werd goedgekeurd.

Vooral:

-          Geen verplichting meer U19 in interprovinciaal en U21 in provinciaal

-          Daardoor ook minder verplichte trainers

-          Een niveaucode door te geven voor interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk

-          In de gewestelijke reeksen kan een elftal 8/8 inschrijven in een reeks van 11/11

-          Indien, op gewestelijk vlak, de dag voor de wedstrijd wordt medegedeeld dat men 8/8 zal spelen, zal forfait worden uitgesproken, maar worden er geen boetes opgelegd

-          U7 kunnen facultatief 2/2 spelen.

 

2. Systeem van labeling en format competities ACFF werd goedgekeurd

 

3. Nadien ook nog wijzigingen aan spelregels

-          Wisselspelers: ACFF bant de verplichte vervangingen, VFV beperkt ze tot wedstrijdvorm 11/11 voor U14 tot en met U17

-          Duur van de wedstrijden: VFV laat toe om te stoppen na 3x15’

ACFF speelt 2 x 30’ voor U10 tot U13, 2x35’ voor U14-U15 en 2x40’ voor U16-U17

-          Inworp: overal indribbelen of intrappen

-          Gele kaarten: terug ingevoerd

 

14.53- Art. 1538- Organisatie van periodekampioenschappen

Huidig artikel spreekt steeds over 3 periodes, daar waar sommige provincies in bepaalde gevallen dit in 2 periodes doen. Ook krijgen de provinciale (of andere) modaliteiten qua rangschikking voorrang

14.52- Art. 1527- Forfait van een ploeg: sancties

De tabel “boetes ten bate van de bond” werd aangepast aan huidige benamingen

14.24- Art. 1626- Klachten kwalificatie Beker van België in eerste 4 speeldagen

Termijn voor het neerleggen van een klacht wordt beperkt tot 12.00 uur  van de eerste werkdag volgend op het afsluiten van het wedstrijdblad door de scheidsrechter. De bevoegde commissie zal zich dan uiterlijk op donderdag uitspreken.

 

 

14.30- Boetes forfait in bekerwedstrijden

Het huidige reglement voorziet in geval van forfait enkel een bedrag voor competitiewedstrijden en niet voor bekerwedstrijden. Nu laat men de PC’s dit bepalen

 

14.81- Beker van België

Naar aanleiding van de problemen die er geweest waren met 2 clubs op hetzelfde terrein, wordt dit aangepast.Verder wordt de “tennistabel” verlaten, en is er na de 5de speeldag telkens een lottrekking.

 

14.67- Hervorming competitie Betaald Voetbal

34 clubs zouden afgeslankt worden naar 24 clubs, die spelen in één reeks van 16, en één reeks van 8 clubs. De 9 clubs die “overtallig” zijn, komen terecht in het amateurvoetbal (zie punt 14.68)

 

14.89- Rangschikking in 1ste nationale

In play-off 1, indien er gelijkheid van punten is, komt als eerste criterium: stand na de reguliere competitie

14.68- Hervorming competitie Amateurvoetbal




1ste nationale


























2de nationale










BETAALD VOETBAL

 

 

 

 

FOOT REMUNERE

 

 

 

















1ste klasse













amateurs nation.























2de klasse A


2de klasse B




2ème classe

 




amateurs VFV


amateurs VFV




amateurs ACFF

















3de klasse A


3de klasse B


3ème classe A


3ème classe B


amateurs VFV


amateurs VFV


amateurs ACFF


amateurs ACFF















AMATEURVOETBAL NATIONAAL/ REGIONAAL

FOOT AMATEUR NATIONAL/REGIONAL














AMATEURVOETBAL PROVINCIAAL


FOOT AMATEUR PROVINCIAL



 

14.54- Vrouwenvoetbal

Het principe is het verdwijnen van de 3de Nationale op het einde van het seizoen 2015-2016, met volgende aanpassingen:

 

-          De Women’s BeNe League wordt vervangen door een Super League Vrouwenvoetbal met 8 ploegen

-          In de onderliggende afdelingen komen er dit seizoen nog eventuele bijkomende stijgers om tot deze 8 ploegen te komen

14.15- Art. 1526- Forfait van een ploeg en gevolgen

 

Er was verschillende bestraffing voorzien in 453.3 en 1526.34

Dit laatste artikel wordt aangepast

 

17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES

 

14.31- Evaluatie systeem gele en rode kaarten

De wijziging strekt er toe te zeggen dat men geschorst is voor de eerste wedstrijd die de betrokken ploeg (waarin men zijn derde gele kaart kreeg) moet spelen en dat de schorsing de speler belet eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd van elk ander kampioenschap waarvoor hij gekwalificeerd is, die dezelfde dag of de zes erop volgende dagen gespeeld wordt.

Dag

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wed-

strijd

van

 

1

 

 

 

 

 

U21

 

Res

 

1

 

 

Res

 

1

 

 

U21

 

Res

 

1

 

 

 

Gele kaart aanlei-

ding tot

schorsing

 

 

 

 

 

 

Schor-

sing

gaat in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe-

riode

voor-

bij

 

 

Spelen

of

niet?

 

 

 

 

 

 

J

 

J

 

N

 

 

N

 

J

 

 

N

 

J

 

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijd op zondag wordt uitgesteld of heeft niet plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schor-

sing

gaat

in

 

 

 

 

 

 

Spelen

of

niet?

 

 

 

 

 

 

J

 

J

 

0

 

 

J

 

N

 

 

N

 

N

 

J

 

 

 

J = mag spelen                       N= mag niet spelen                0 = geen wedstrijd

 

14.44- Art. 1717- Schorsingen: inwerkingtreding

 

1; Bij een “voorlopige schorsing” neemt de schorsing retroactief aanvang op de datum van de inwerkingtreding van de voorlopige schorsing, maar hierover is niets te vinden in Art. 1912 (inwerkingtreding schorsingen), wat tot verwarring kon leiden

 

2; Bij een schorsing na verzet tegen een beslissing bij verstek wordt nu hetzelfde principe gehanteerd. De schorsing heeft aanvang genomen bij de inwerkingtreding van de schorsing bij verstek.

 

3; Dan is er nog de mogelijkheid om gelijktijdig verzet en hoger beroep aan te tekenen: in dat geval wordt enkel het hoger beroep behandeld.

 

14.79- Interprovinciale kampioenschappen: overgangsperiode 1 jaar

VFV: beslechting uitsluitingen in de provincie waar de wedstrijd heeft plaatsgevonden

ACFF: door het Sportcomité

 

14.88- Gele kaarten in play-offs 1ste nationale

Play-offs worden apart beschouwd. Na drie gele kaarten is men geschorst

14.18- Art. 1736- Oproeping

Vorig seizoen werd beslist dat dit kon met alle middelen (brief, mail, fax, E-Kickoff…)

In het nieuwe reglement staat echter gepreciseerd “per E-Kick-off”

Dit wordt rechtgezet

 

14.10- Art. 1920- Puntenhandicap

De handicap die wordt uitgesproken is van toepassing is voor een reeks van 16 ploegen of  90 te verdienen punten.

Indien er dit meer of minder zijn, wordt door toepassing van de regel van drie over het aantal te verdienen punten deze handicap aangepast

 

14.25- Interpretatie Art. 1711- Vorderingen en klachten

De huidige titel van 1711.13 spreekt over “spelfeiten”, terwijl er in de oude versie van het reglement “(spel)feiten” stond vermeld.

De nieuwe versie is dus heel wat strikter en laat de bevoegde instantie niet steeds toe om tussen te komen en sancties op te leggen, wat helemaal niet de bedoeling was.

Men keert terug naar de oude bewoordingen

 

14.26- Art. 1739- Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen

Art. 1739.1 voorziet dat de aangeslotenen en clubs die werden opgeroepen zich kunnen laten bijstaan en/of vertegenwoordigen.

In de praktijk wordt echter iedereen die verschijnt niet noodzakelijk opgeroepen: zie procedure voor de Geschillencommissie.

Voorstel om “die werden opgeroepen” aan te vullen met “die moeten verschijnen”

 

  1. UITZONDERLIJKE PROCEDURES: doping, competievervalsing…

 

  1. HET FSF- VERZEKERINGEN

 

 

HET FUTSAL

14.74- Art. F408- Specifieke licentievoorwaarden voor de Elite-afdeling

Aanpassing om conform te zijn met F409 en F410

14.75- Art. F1205 (speelduur) en F1227 (uitrusting van de spelers)

In nationale en 1ste provinciale wordt er reeds met FIFA regels gespeeld. Dit wordt uitgebreid naar alle reeksen

-          Beenbeschermers verplicht

-          Het blijft 2x25’ effectieve speeltijd (geen reële speeltijd)

-          Cumulerende fouten: vanaf 6de fout rechtstreekse vrije trap

-          Hiervoor is een tafelcommissaris nodig, die een cursus heeft gevolgd

14.82- Art. F1536: eindronde eliteafdeling

14.27-  Art. F414 en F415-  Licenties Futsal

Zoals ook het geval in het voetbal, zak in het Futsal het verhaal tegen een beslissing van de Licentiecommissie Futsal behandeld worden door het BAS, i.p.v. door een eigen Beroepsinstantie.

Dit heeft uiteraard tot gevolg dat de Licentiecommissie Hoger Beroep Futsal wordt opgeheven

 

14.28- Art. F1808- Schorsingen gele kaarten

Verschil tussen Nederlandse en Franse tekst, waarbij de Nederlandse de juiste is

 

14.29-  F1301- Toetreding tot de KBVB

Door enige woorden te wijzigen kan Art. F1301 weggelaten worden, en geldt het algemene artikel 1301

 

 

14.40 – Art. F1606 – Eindfase Beker van België Futsal

Het 3-daagse evenement voor de eindstrijd Beker van België wordt vervangen door kwart- en halve finales met rechtstreekse uitschakeling en een finale op neutraal terrein.

 

14.60- Art. F423- Toezicht op de specifieke licentievoorwaarden

De verplichting tot naleving van de specifieke licentievoorwaarden geldt enkel voor clubs van 1ste nationale afdeling (dus niet voor de clubs van alle nationale afdelingen), daar er voor de andere nationale afdelingen geen licentie meer is vereist.

 

14.61- Art. F1512- Satellietploeg:

In art. F1512.1 wordt de beperking “enkel in de provinciale kampioenschappen” opgeheven , omwille van het feit dat clubs waar geen provinciaal Futsal wordt georganiseerd volgens de huidige reglementsbepaling worden benadeeld (zij kunnen namelijk geen satellietploeg in lijn brengen op die manier)

14.12- Art. F1422- Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad

De regel betreffende de verplichte inschrijving van minstens twee spelers jonger dan 23 jaar in de Elite-afdeling werd verkeerdelijk geschrapt in Art. F1422.12 van het nieuwe bondsreglement. Deze vergissing dient bijgevolg te worden rechtgezet.

 

 


AFGELASTING (27-12-2014)
 
De wedstrijden voor de Multi-Wear Cup in Lutlommel op 27/12 voor jeugd en reserven zijn afgelast!!!
 


Afgelasting (27-12-2014)
 
Finales van de beker in Lutlommel allemaal afgelast. We zullen proberen zo snel mogelijk een andere datum voor te stellen.
 


multiwear cup finales 27-12-14 te lutlommel (13-11-2014)
 
zie hier finale wedstrijden multiwearcup op 27-12-2014 te lutlommel VOORSTEL PROGRAMMA FINALEWEDSTRIJDEN MULTIWEARCUP. 27.12.2014 UUR CATEGORIE WEDSTRIJD TERREIN 10:00 U17 Lutlommel VV - GS Beek A U21 FC Hamont 99 - FC Eksel B U15 SK Meeuwen - R. Peer C 12:00 reserven RC Reppel - R. Peer B 13:00 U12 SK Meeuwen - GS Beek C U13 SK Meeuwen - GS Beek C 14:00 1e elftallen Sp. Gr. Brogel - FC Hechtel B 14:30 1e elftallen Kattenbos Sp. - Sp. Grote Heide A
 


Multi-Wear Jeugdcup (22-06-2014)
 
De kalender van de jeugdcup 2014 staat online onder het tabblad kalenders.
 


MULTI-WEAR CUP (10-06-2014)
 
De bekerkalenders 2014-2015 voor 1ste elftallen staan on-line.
Je kan ze vinden onder het tabblad "kalenders"
 


Multi-Wear cup (22-06-2013)
 
De bekerkalenders 2014-2015 voor 1ste elftallen staan on-line.
Je kan ze vinden onder het tabblad "kalenders"
 


Vergoeding gelegenheidsscheidsrechters (07-06-2010)
 

09.33- Vergoeding gelegenheidscheidsrechters

Hierbij de volledige tekst van de aanvulling aan het reglement, waarbij zal gepreciseerd worden dat het slechts gaat om gelegenheidsscheidsrechters vanaf U12

 

23. Gelegenheidsscheidsrechters in wedstrijden van U12 t.e.m. seniors: toekenning vergoeding en verplaatsingskosten

 

Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve scheidsrechter is of niet

 

231. De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig

 

De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 20,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt  geen verplaatsingskosten.

 

232. De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat

 

- De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 10,00 EUR als wedstrijdvergoeding.

- De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.

- De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, enkel zijn verplaatsingskosten,.

 

233. De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet aanvangen

 

- De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 20,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt.

- De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.

- De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.

 

234. De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de wedstrijd

 

- De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en verplaatsingskosten.

- De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.

 

235. Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid

 

-De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 20,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen verplaatsingskosten.

 

236. Afgelaste wedstrijd

 

-De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

 

24. Betaling

 

De vergoedingen moeten vóór de wedstrijd door de bezochte of de organiserende club betaald worden.

Bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter worden de vergoedingen betaald na afloop van de wedstrijd.